Grundregler för medlemmar i SVERAK

Dessa grundregler gäller för medlemmar i Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och är ett komplement till FIFes och SVERAKs stadgar

och regler. Dessa bifogas nedan för köparens kännedom. (skriven 2018-03-06)

  1. Allmänt

1.1 Varje individuell katts eller kattunges hälsa och välfärd ska stå främst i

åtanke hos alla uppfödare och ägare av katter eller kattungar.

1.2 En kattägare inom SVERAK är, förutom katten själv, en viktig representant

för seriös och god katthållning och för kattsporten i stort. Detta innebär ett

ansvar gentemot katten, FIFe och SVERAK och SVERAKs värderingar

och principer.

1.3 Varje medlemsklubb och enskild medlem inom SVERAK ska

1.3.1 behandla och vårda katter och andra djur väl i enlighet med

beprövad erfarenhet liksom gällande djurskyddslagsstiftning,

förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd av lagstiftningen.

Detta innebär att någon befogad anmärkning mot djurhållningen

inte ska kunna göras av myndighet.

1.3.2 handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller

motverkar SVERAK som förbund eller SVERAKs medlemsklubbar

och att inte uttala sig nedsättande i tal eller skrift om enskild

medlem.

1.3.3 i anslutning till utställning inte agera på sådant sätt att det påverkar

andra katters chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala

sig nedsättande om andra katter, funktionärer eller deltagare.

1.3.4 följa och hålla sig uppdaterad om förändringar rörande FIFes och

SVERAKs stadgar och regelverk, svensk lag och gällande

föreskrifter som avser katt, katthållning och konsumenträtt.

1.3.5 fullfölja de förpliktelser som framgår av ingångna SVERAK-avtal.

1.3.6 även i övrigt på bästa sätt uppfylla de förpliktelser som kan följa av

kattverksamheten samt att på intet sätt kringgå FIFes och/eller

SVERAKs regelverk eller beslut.

1.4 Katt, som ägs av enskild SVERAK-medlem och som används i SVERAKavel

eller vid SVERAK-utställning, ska vara registrerad i SVERAK.

  1. Uppfödaretik

2.1 En SVERAK-uppfödare ska i sitt avelsarbete iaktta god uppfödaretik.

Detta innebär bland annat att:

2.1.1 hantera sin uppfödningsverksamhet sanningsenligt,

kvalitetsmedvetet och med stort ansvar

2.1.2 insända nödvändiga intyg enligt FIFes och SVERAKs regler för

hankatt och honkatt senast i samband med kullregistrering

2.1.3 tillse att honkatten inte får fler än tre kullar inom en 24-

månadersperiod

2.1.4 honkatt som måste förlösas genom kejsarsnitt mer än en gång inte

används vidare i avel

2.1.5 honkatt inte paras av annan hane inom tre veckor från den tidigare

parningen

2.1.6 se till att kattungen före försäljning har en miljö som gynnar den

fysiska och mentala utvecklingen samt en god socialisering

2.1.7 samtidigt registrera samtliga kattungar i varje kull.

2.1.8 kull ska vara registrerad eller under registrering senast vid tio

månaders ålder.

2.2 Uppfödare/samtliga stamnamnsinnehavare ska vara medlem i SVERAKansluten

klubb vid kullregistrering. Detta gäller samtliga innehavare av ett

stamnamn.

2.3 Ord som sänker kattens status, t ex ”billigt”, ”bortskänkes” eller liknande,

får ej omnämnas i annonser vid försäljning av katt.

  1. Avelsetik

3.1 Kattuppfödning ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar avkommans

hälsa och välbefinnande.

3.2 Varje medlem som upplåter sin katt till avel ska vara väl förtrogen med för

rasen gällande hälsoprogram samt med rasens standard,

registreringsregler samt aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen.

3.3 En SVERAK-uppfödare får till avel endast använda katter som

3.3.1. av FIFe är godkända för registrering

3.3.2. är inregistrerade i SVERAKs eller annan erkänd kattorganisations

stambok

3.2.3. är av samma ras eller syskonras

3.3.4. är i såväl god fysisk som psykisk kondition.

3.4 En SVERAK-uppfödare ska i avelsarbetet undvika parningskombination

som utifrån tillgänglig information ökar risken för allvarlig

sjukdom/funktionshinder hos avkomman.

3.5 En SVERAK-uppfödare ska som ägare av avelsdjur följa FIFe och

SVERAKs hälsoprogram. För raser med krav på

veterinärmedicinskt/genetiskt undersökningsresultat ska giltigt intyg om

detta finnas för avelskatterna före parningstillfället.

3.6 En SVERAK-uppfödare ska inte använda katt i avel som vid DNA-test

visar sig vara bärare av dubbla anlag för allvarlig sjukdom med fastställd

recessiv nedärvning. Katt som visar sig vara bärare av enkelt anlag för

allvarlig sjukdom med fastställd recessiv nedärvning får användas i avel,

men endast i kombination med genetiskt/hereditärt friförklarad katt och

under förutsättning att detta inte står i strid med gällande hälsoprogram.

3.7 För att registrering av avkommor ska kunna ske efter han- och honkatter

som inte har avkommor registrerade efter sig i SVERAK tidigare, ska de

intyg som krävs inom avel insändas till SVERAK. På intyg ska kattens

fullständiga namn och registreringsnummer vara påfört så att framgår

vilken katt som avses.

Testikelintyg får tidigast utfärdas när hankatten är sex månader gammal.

3.8 En SVERAK-uppfödare ska undvika att para närbesläktade katter såsom

far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra.

3.9 En SVERAK-uppfödare ska arbeta för en bred avelsbas och inte selektera

för hårt och för tidigt.

  1. Försäljning, leverans och överlåtelse

4.1 Vakant

4.2 Varje överlåten katt ska

4.2 1 åtföljas av SVERAKs stamtavla

4.2.2 åtföljas av giltigt besiktningsintyg utfärdat av veterinär.

Besiktningsintyget får inte vara äldre än sju dagar

4.2.3 vara ID-märkt

4.2.4 vara fullvaccinerad i enlighet med Regler för uppfödning och

stambokföring.

4.3 SVERAK-uppfödare/förutvarande ägare ska vid försäljning/överlåtelse

fylla i ägarändringsintyget som medföljt stamtavlan, eller skriva ett

egenhändigt intyg om ändring av ägare. Detta intyg ska skrivas under av

båda parter och sändas i original till SVERAKs kansli snarast, dock

senast 30 dagar efter överlåtandet, för registrering av ny ägare. Vid delat

ägande av SVERAK-registrerad katt ska huvudägare anges.

Huvudägaren är den som är ansvarig gentemot SVERAK.

4.4 Vid försäljning av katt som inte kan registreras i SVERAKs stambok ska

SVERAK-uppfödaren anmäla detta till egen kattklubb, för vidarebefodrdan

till SVERAK, med angivande av skäl.